โรงเรียนบ้านพุประดู่
หมู่ที่ 7 บ้านพู่ประดู่   ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เบอร์โทรศัพท์ 08 1705 7790
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


  พันธกิจ   (MISSION)

                ๑.  จัดการศึกษาขั้นขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาปฐมวัยเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

                ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  เป้าประสงค์    (GOALS)

                ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาปฐมวัยเต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

                ๒.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

                ๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

                ๔.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งและบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ๕.  ผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  :  โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย (Dawei  Deep  Sea  Port  &  Industral  Estase  Project)