โรงเรียนบ้านพุประดู่
หมู่ที่ 7 บ้านพู่ประดู่   ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เบอร์โทรศัพท์ 08 1705 7790
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนบ้านพุประดู่ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

     ภาษาไทย

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

     คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

     วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

    สังคมศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรม

 

๘๐

 

 

๘๐

 

 

๘๐

 

 

๘๐

 

 

๘๐

 

๘๐

   ประวัติศาสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

    สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

    ศิลปะ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

    การงานอาชีพและ

     เทคโนโลยี